Dalam tata bahasa, kata bantu bilangan adalah kata-kata yang digunakan dalam kombinasi dengan angka untuk menunjukkan jumlah sesuatu yang diwakili oleh beberapa kata benda, objek maupun hal tertentu. Oleh karena itu, sebelum mempelajari kata bantu bilangan dalam bahasa Jepang, tentu saja kalian harus terlebih dahulu mengetahui penyebutan angka dalam bahasa Jepang.

Artikel kali ini akan memperkenalkan beberapa kata bantu bilangan yang mungkin akan sering kalian temui ketika mempelajari bahasa Jepang. Sebagai tambahan, kata bantu bilangan dalam bahasa Jepang bisa dikatakan sedikit agak rumit karena diklasifikasikan secara berbeda-beda. Misalnya, kata bantu bilangan “ekor” untuk binatang bisa berbeda tergantung dari jenis binatangnya.

Untuk lebih jelasnya, kalian bisa langsung mempelajari daftar kata bantu bilangan yang dijelaskan di bawah ini dan memahami cara penggunaannya secara langsung melalui contoh-contoh kalimat.

Josuushi

Josuushi digunakan ketika menghitung benda, objek atau hal tertentu. Seperti yang sudah disebutkan di atas, tata bahasa Jepang memiliki banyak jenis pengklasifikasian dalam menghitung benda. Selain itu penyebutan angkanya pun ada dua cara, yaitu cara hitung China (kan’go / onyomi) dan cara hitung Jepang (wago / kun’yomi).

Cara Hitung Jepang (~buah)

Pada umumnya cara hitung Jepang digunakan hanya untuk angka 1 sampai 10 saja. Selebihnya menggunakan perhitungan dengan cara baca angka China. Dan untuk beberapa penghitungan, menggabungkan cara baca Jepang (biasanya sampai 2 – 4) dan cara baca China.

~つ (-tsu) 

buah

ひとつ

むっつ

1

Hitotsu

6

Muttsu

ふたつ

ななつ

2

Futatsu

7

Nanatsu

みっつ/みつ

やっつ

3

Mittsu / Mitsu

8

Yattsu

よっつ

ここのつ

4

Yottsu

9

Kokonotsu

いつつ

とお

5

Itsutsu

10

Too

?

いくつ

Ikutsu

 

「~つ」/ ~tsu digunakan hampir untuk semua jenis barang. Baik barang yang memiliki bentuk jelas maupun benda yang berbentuk abstrak. Digunakan juga untuk urutan nomor, umur anak kecil, maupun hal-hal yang tidak terlihat seperti ide atau pemikiran-pemikiran.

Contoh Kalimat

Mikan ga mitsu arimasu.
Chiizubaagaa wo futatsu kudasai.
Chiketto yottsu de ikura desuka.
Kanojo wa keeki wo itsutsu ni waketa.
Hitotsu onegai ga aru no desu ga…

Cara Hitung China (~buah, ~lembar, ~kali, ~gelas, ~batang, ~unit)

Cara hitung China pada dasarnya menggunakan angka yang sudah dipelajari di artikel suuji. Cara hitung ini juga yang paling banyak digunakan dalam tata bahasa Jepang. Di bawah ini adalah daftar beberapa cara hitung dengan menggunakan sistem kan’go.

Satuan Hitung Dasar (~buah)

~個 /~こ (-ko)

buah

1

いっこ

6

ろっこ

Ik-ko

Ro-ko

2

にこ

7

ななこ

Ni-ko

Nana-ko

3

さんこ

8

はっこ

San-ko

Hak-ko

4

よんこ

9

きゅうこ

Yon-ko

Kyuu-ko

5

ごこ

10

じゅっこ*

Go-ko

Juk-ko*

Penghitungan 10 ke atas

11

じゅういっこ

12

じゅうにこ

Juuik-ko

Juuni-ko

30

さんじゅっこ

60

ろくじゅっこ

Sanjuk-ko

Rokujuk-ko

100

ひゃっこ

500

ごひゃっこ

Hyak-ko

Gohyak-ko

?

なんこ

Nan-ko

 

 

Satuan hitungan ~ko merupakan satuan yang digunakan hampir untuk semua jenis barang dalam bahasa Jepang, khusunya barang-barang yang memiliki bentuk jelas/tidak abstrak.

Contoh Kalimat
Rin’go ga nana-ko arimasu.
Pan ga nan-ko arimasuka?
Dewa, rin’go wo san-ko kudasai.
Tamago go-ko to satou wo mazete kudasai.  
Kono kaichuu-dentou wa ni-ko no denchi ga hitsuyou da.

Kata Bantu Bilangan yang Tidak Mengalami Perubahan Bunyi Angka

unit (elektronik, alat rumah tangga)

lembar

nomor (urutan)

~台 (dai)

~枚 (mai)

~番 (ban)

1

いちだい

いちまい

いちばん

Ichi-dai

Ichi-mai

Ichi-ban

2

にだい

にまい

にばん

Ni-dai

Ni-mai

Ni-ban

3

さんだい

さんまい

さんばん

San-dai

San-mai

San-ban

4

よんだい

よんまい

よんばん

Yon-dai

Yon-mai

Yon-ban

5

ごだい

ごまい

ごばん

Go-dai

Go-mai

Go-ban

6

ろくだい

ろくまい

ろくばん

Roku-dai

Roku-mai

Roku-ban

7

ななだい

ななまい

ななばん

Nana-dai

Nana-mai

Nana-ban

8

はちだい

はちまい

はちばん

Hachi-dai

Hachi-mai

Hachi-ban

9

きゅうだい

きゅうまい

きゅうばん

Kyuu-dai

Kyuu-mai

Kyuu-ban

10

じゅうだい

じゅうまい

じゅうばん

Juu-dai

Juu-mai

Juu-ban

?

なんだい

なんまい

なんばん

Nan-dai

Nan-mai

Nan-ban

 

  • Penyebutan angka pada cara hitung di atas tidak mengalami perubahan apapun. Dalam artian, angka + satuan hitung dibaca begitu saja tanpa ada peleburan bunyi.
  • “~dai” umumnya digunakan untuk peralatan elektronik atau barang yang dihasilkan industri seperti mobil, kamera, handphone, serta perabot rumah tangga yang berukuran besar.
  • “~mai” umumnya digunakan untuk benda-benda berbahan tipis seperti kertas
Contoh Kalimat
Kuruma ga go-dai arimasu.
Konnichi de wa hotondo no katei ni terebi no ichi-dai ya ni-dai wa aru.
Minami-san ni wa ni-ban me no kodomo ga umareta.
Shun-san wa kurasu no naka de ichi-ban se ga takai desu.
Kippu wa ichi-mai sen-en desu.
Taoru wo mou ichi-mai omochi shimasu.

Kata Bantu Bilangan yang Mengalami Perubahan Bunyi Angka

batang / buah (barang berbentuk panjang)

gelas (minuman yg dituangkan)

~本 (-hon/-pon/-bon)

~杯 (-hai/-bai/-pai)

1

いっぽん

いっぱい

Ip-pon

Ip-pai

2

にほん

にはい

Ni-hon

Ni-hai

3

さんぼん

さんばい

San-bon

San-bai

4

よんほん

よんはい

Yon-hon

Yon-hai

5

ごほん

ごはい

Go-hon

Go-hai

6

ろっぽん

ろっぱい

Rop-pon

Rop-pai

7

ななほん

ななはい

Nana-hon

Nana-hai

8

はっぽん

はっぱい

Hap-pon

Hap-pai

9

きゅうほん

きゅうはい

Kyuu-hon

Kyuu-hai

10

じゅっぽん

じゅっぱい

Jup-pon

Jup-paii

?

なんぼん

なんばい

Nan-bon

Nan-bai

 

Contoh Kalimat
Basu wa ni-jikan ni ip-pon shika nai.
Teeburu no ue ni pen ga san-bon arimasu.
Mizu wo ip-pai kudasai.
Mai nichi, koohii wo ni-hai nonde iru.

jilid/buku

pasang (alas kaki)

kali (frekuensi)

~冊 (-satsu)

~足 (-soku)

~回 (-kai)

1

いっさつ

いっそく

いっかい

Is-satsu

Is-soku

Ik-kai

2

にさつ

にそく

にかい

Ni-satsu

Ni-soku

Ni-kai

3

さんさつ

さんぞく

さんかい

San-satsu

San-zoku

San-kai

4

よんさつ

よんそく

よんかい

Yon-satsu

Yon-soku

Yon-kai

5

ごさつ

ごそく

ごかい

Go-satsu

Go-soku

Go-kai

6

ろくさつ

ろくそく

ろっかい

Roku-satsu

Roku-soku

Rok-kai

7

ななさつ

ななそく

ななかい

Nana-satsu

Nana-soku

Nana-kai

8

はっさつ

はっそく

はちかい

Has-satsu

Has-soku

Hachi-kai

9

きゅうさつ

きゅうそく

きゅうかい

Kyuu-satsu

Kyuu-soku

Kyuu-kai

10

じゅっさつ

じゅっそく

じゅっかい

Jus-satsu

Jus-soku

Juk-kai

?

なんさつ

なんぞく

なんかい

Nan-satsu

Nan-zoku

Nan-kai

 

Contoh Kalimat
Kono jisho wa juu-ni-satsu aru.
Kare wa maishuu jus-satsu mo no hon wo yomu.
Kinou, atarashii kutsu wo is-soku katta.
Kono is-soku no sutokkingu wa dare no desuka.
Ikkagetsu ni san-kai puuru de oyogimasu.
Mou ik-kai yatte miyou.

lantai

unit (bangunan)

~階 (-kai)

~軒 (-ken)

1

いっかい

いっけん

Ik-kai

Ik-ken

2

にかい

にけん

Ni-kai

Ni-ken

3

さんがい

さんげん

San-gai

San-gen

4

よんかい

よんけん

Yon-kai

Yon-ken

5

ごかい

ごけん

Go-kai

Go-ken

6

ろっかい

ろっけん

Rok-kai

Rok-ken

7

ななかい

ななけん

Nana-kai

Nana-ken

8

はっかい

はっけん

Hak-kai

Hak-ken

9

きゅうかい

きゅうけん

Kyuu-kai

Kyuu-ken

10

じゅっかい

じゅっけん

Juk-kai

Juk-ken

?

なんがい

なんげん

Nan-gai

Nan-gen

 

Hati-hati dengan satuan 「~階」dan「~回」yang sama-sama dibaca “-kai” tapi memiliki arti yang berbeda.

Contoh Kalimat
A : Sumimasen, kamera no uriba wa nan-gai desuka?
B : Kamera no uriba wa san-gai desu.
Jimusho wa rok-kai ni utsutta.
Mori no chikaku ni ik-ken ie ga aru.
Ni-ken no ie ga narande tatte iru.

Kata Bantu Bilangan untuk Hewan

ekor (binatang kecil)

ekor (binatang besar)

ekor (binatang bersayap)

~匹 (-hiki/-biki/-piki)

~頭 (-tou)

~羽 (-wa/-ba/-pa)

1

いっぴき

いっとう

いちわ

Ip-piki

It-tou

Ichiwa

2

にひき

にとう

にわ

Ni-hiki

Ni-tou

Ni-wa

3

さんびき

さんとう

さんば

San-biki

San-tou

San-ba

4

よんひき

よんとう

よんわ

Yon-hiki

Yon-tou

Yon-wa

5

ごひき

ごとう

ごわ

Go-hiki

Go-tou

Go-wa

6

ろっぴき

ろくとう

ろくわ

Rop-piki

Roku-tou

Roku-wa

7

ななひき

ななとう

ななわ

Nana-hiki

Nana-tou

Nana-wa

8

はっぴき

はちとう

はちわ

Hap-piki

Hachi-tou

Hachi-wa

9

きゅうひき

きゅうとう

きゅうわ

Kyuu-hiki

Kyuu-tou

Kyuu-wa

10

じゅっぴき

じゅっとう

じゅっぱ

Jup-piki

Jut-tou

Jup-pa

?

なんびき

なんとう

なんば

Nan-biki

Nan-tou

Nan-ba

 

Contoh Kalimat
Chichi wa kinou sakana wo hap-piki tsukamaeta.
Asoko ni neko ga san-biki imasu.
Doubutsu-en kara it-tou no tora ga dassou shita.
Washi ga ichi-wa soratakaku tonde ita.
Yane no ue ni wa tori ga ni-wa mieru.

Cara Hitung Campuran (~orang, ~piring)

Cara hitung ini menggabungkan antara cara hitung Jepang dan cara hitung China. Sebagian besar, cara hitung Jepang digunakan sampai hitungan ke-s sampai ke-4.

~ orang

~piring

~人 (nin)

~皿 (sara)

1

ひとり

ひとさら

Hitori

Hito-sara

2

ふたり

ふたさら

Futari

Futa-sara

3

さんにん

みさら

San-nin

Mi-sara

4

よにん

よさら

Yo-nin

Yo-sara

5

ごにん

ごさら

Go-nin

Go-sara

6

ろくにん

ろくさら

Roku-nin

Roku-sara

7

しちにん

ななさら

Shichi-nin

Nana-sara

8

はちにん

はっさら

Hachi-nin

Has-sara

9

きゅうにん

きゅうさら

Kyuu-nin

Kyuu-sara

10

じゅうにん

じゅっさら

Juu-nin

Jus-sara

?

なんにん

なんさら

Nan-nin

Nan-sara

 

Contoh Kalimat
Watashi wa ane ga futari imasu.
Kono kaisha ni wa gaikokujin ga yo-nin dake imasu.
Kono heya wa sema sugite, san-nin de sumemasen.
Izakaya de wa, hito-sara no ryou wa sorehodo ooku arimasen.

Sebagai tambahan, penghitungan orang bisa juga menggunakan -mei (ichi-mei, ni-mei, nan-mei). Biasanya digunakan di tempat-tempat umum seperti bioskop, restoran, dan sebagainya. Seperti contoh di bawah ini.

A : Irasshaimase. Nan-mei sama desuka?
B : San-mei desu.

Kesimpulan

Itulah beberapa contoh cara perhitungan dalam bahasa Jepang. Mungkin agak sedikit rumit, karena setiap kategori benda memiliki satuan hitung sendiri, tetapi dengan memahami setiap kategorinya maka kalian akan mudah mengingatnya. Daftar di atas hanyalah sebagian dari satuan hitung lainnya yang digunakan di Jepang, tetapi yang disebutkan di atas merupakan satuan hitung yang mungkin akan sering kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari.

Semoga penjelasan kata bantu bilangan dan satuan hitung di atas bisa mudah kalian pahami, dan tentu saja membantu kalian dalam mempelajari bahasa Jepang. Jangan lupa baca artikel bahasa Jepang lainnya dan terus ikuti informasi-informasi terbaru dari Kepo Jepang!

Sebelum mempelajari bahasa Jepang lainnya, yuk kita simak beberapa hal di bawah ini!

  • Q) Bagaimana cara perhitungan benda dalam bahasa Jepang?
  • Q) Apa satuan untuk kertas dalam bahasa Jepang?
  • Q) Apa satuan untuk menyebutkan “lantai bangunan” dalam bahasa Jepang?
  • Q) Apa satuan hitung untuk hewan dalam bahasa Jepang?

Jika kalian masih penasaran dengan pertanyaan lainnya seputar Jepang dan bahasa Jepang, pastikan untuk membaca halaman ini ya!